Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant blabloFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 18 Deviations 572 Comments 8,591 Pageviews
×

Groups

Activity


Friends

Comments


Add a Comment:
 
:icondiemquynh123:
diemquynh123 Featured By Owner Jul 18, 2016  Student Interface Designer
làm quen nhaa
Art bạn đẹp lắm <3
Reply
:icontakawaii:
takawaii Featured By Owner Aug 4, 2016
cảm ơn bạn nha <3 art bạn cũng đẹp lắm, art mình bình thường thôi à...
bạn có thể lên fb mình nhé vì mình ít vào DA lắm
Reply
:icondiemquynh123:
diemquynh123 Featured By Owner Aug 4, 2016  Student Interface Designer
fb cậu là gì add mình nhee www.facebook.com/thiendi696
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Jun 6, 2016  Student Interface Designer
Thanks for +w <3
Have a nice day <3
Reply
:icontakawaii:
takawaii Featured By Owner Jul 9, 2016
Không có chi, mình ấn tượng với artwork của bạn lắm :))
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Jul 9, 2016  Student Interface Designer
C.ơn nhoaaa 
Reply
:icongeunyeo11:
geunyeo11 Featured By Owner Jan 12, 2016
watch back pls?
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Oct 12, 2015  Student Writer
cảm ơn bạn đã fav nhé <3
art đẹp lắm -^-
Reply
:icontakawaii:
takawaii Featured By Owner Oct 20, 2015
không có gì mà :3 art bạn cũng đẹp lắmm
Reply
:iconbabycuteo:
babycuteo Featured By Owner Sep 21, 2015
watch back, ok?
Reply
Add a Comment: